Ereloon & kosten

De aan de cliënt gefactureerde bedragen kunnen drie elementen bevatten : de erelonen van de behandelende advocaat, de gerechtskosten en de kantoorkosten.

De kantoorkosten worden doorberekend :

  • briefwisseling (inclusief e-mails) : 0,10 EUR / pagina;
  • prints : 0,25 EUR / pagina;
  • aangetekende zending : posttarief;
  • opening dossier : 75,00 EUR;
  • het maken van een kopie : 0,25 EUR / pagina.

De erelonen worden berekend op uurbasis, waarbij het toegepaste tarief afhankelijk is van de hoogdringendheid van de zaak, de aard en moeilijkheidsgraad van het dossier en het behaalde resultaat.  In bepaalde gevallen kan een succes fee worden aangerekend.

Op onze facturen is 21% BTW verschuldigd.

Wettelijke informatie

Het advocatenkantoor is conform de deontologische verplichtingen verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid.  Mits het betalen van een bijkomende premie kan de cliënt vragen dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering kan worden afgesloten. 

Het Belgisch recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen de cliënt en Lossy Advocaten.

Elk geschil zal, naar keuze van Lossy Advocaten, worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van verweerder.

In geval van laattijdige betaling is de cliënt, na ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 7% op jaarbasis.  Bovendien is bij laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.

Maatschappelijke zetel : Mechelsesteenweg 121, 2018 Antwerpen

Maatschappelijke benaming : Comm.V. Lossy

BTW nummer: 0835.193.556

Ondernemingsnummer : BE 0835.193.556

Zichtrekening : BE83 7350 2825 8815